Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

traditional

Bản dịch

truyền thống

They
are
not
traditional
men
.

Họ không phải là những người đàn ông truyền thống.

Có 19 lời bình

We
cook
a
traditional
dinner
.

Chúng tôi nấu một bữa tối truyền thống.

Có 20 lời bình

It
is
a
traditional
family
.

Nó là một gia đình truyền thống.

Có 79 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu