Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tradition

Bản dịch

truyền thống

That
tradition
was
born
in
China
.

Truyền thống đó đã được sinh ra từ Trung Quốc .

Có 10 lời bình

It
has
a
long
tradition
.

Nó có một truyền thống lâu dài.

Có 13 lời bình

This
is
my
grandmother
's
tradition
.

Đây là truyền thống của bà tôi.

Có 9 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu