Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

trade

Bản dịch

thương mại, giao thương, sự giao thương

The
city
is
a
trade
center
.

Thành phố là một trung tâm thương mại.

Có 10 lời bình

The
city
is
a
trade
center
.

Thành phố là một trung tâm thương mại.

Có 10 lời bình

The
president
stopped
all
trade
between
the
north
and
south
.

Tổng thống đã dừng toàn bộ sự buôn bán giữa miền Bắc và miền Nam.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu