Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

town

Bản dịch

thị trấn

We
are
from
the
same
town
.

Chúng tôi đến từ cùng một thị trấn.

Có 8 lời bình

My
mother
works
in
the
same
town
.

Mẹ tôi làm ở cùng một thị trấn.

Có 4 lời bình

The
town
has
an
airport
.

Thị trấn có một sân bay.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu