Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tourist

Bản dịch

du khách

There
is
a
tourist
in
the
museum
.

Có một du khách ở trong viện bảo tàng.

Có 12 lời bình

The
tourist
has
a
map
.

Người du khách có một tấm bản đồ.

Có 21 lời bình

The
tourist
goes
to
the
museum
.

Người du khách đi đến bảo tàng.

Có 14 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu