Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

told

Bản dịch

đã kể, đã kể (cho), đã nói (cho)

Chia động từ của tell

He
told
me
about
her
.

Anh ấy đã nói với tôi về cô ấy.

Có 13 lời bình

Someone
told
me
that
.

Ai đó đã nói tôi điều đó .

Có 4 lời bình

I
already
told
you
about
it
.

Tôi đã nói bạn về nó rồi.

Có 29 lời bình

Tất cả thể động từ của tell

ngôihiện tạiquá khứ
Itelltold
he/she/ittellstold
you/we/theytelltold

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu