Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

together

Bản dịch

cùng nhau, với nhau, đều

We
read
the
book
together
.

Chúng tôi đọc cuốn sách cùng nhau.

Có 8 lời bình

They
always
work
together
.

Họ luôn luôn làm việc cùng nhau.

Có 10 lời bình

We
normally
eat
together
.

Chúng tôi thường ăn cùng nhau.

Có 24 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu