Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

today

Bản dịch

hôm nay

Today
I
read
a
book
.

Hôm nay tôi đọc một quyển sách.

Có 9 lời bình

Today
or
tomorrow
?

Hôm nay hay là ngày mai?

Có 6 lời bình

Today
and
tomorrow
.

Hôm nay và ngày mai.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu