Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

title

Bản dịch

danh hiệu, chức danh, tựa đề

What
is
the
title
of
that
book
?

Tựa đề của quyển sách đó là gì ?

Có 3 lời bình

He
receives
the
title
that
year
.

Ông ấy nhận danh hiệu năm đó.

Có 3 lời bình

What
is
your
title
?

Danh hiệu của bạn là gì?

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu