Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

tired

Bản dịch

mệt, mệt mỏi

Are
you
not
tired
?

Bạn không mệt ư ?

Có 14 lời bình

I
am
a
bit
tired
.

Tôi hơi mệt.

Có 30 lời bình

Are
you
tired
?

Bạn mệt à?

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu