Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

though

Bản dịch

mặc dù

We
live
together
even
though
we
are
not
a
family
.

Chúng tôi sống cùng nhau mặc dù chúng tôi không phải là một gia đình.

Có 3 lời bình

Even
though
he
is
poor
,
he
is
happy
.

Mặc dù anh ấy nghèo, anh cảm thấy hạnh phúc.

Có 14 lời bình

He
speaks
as
though
he
knows
everything
.

Anh ấy nói như thể là anh ấy biết mọi thứ.

Có 11 lời bình
Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu