Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

this

Bản dịch

này, điều này, việc này

This
is
not
a
clock
.

Đây không phải là một cái đồng hồ.

Có 1 lời bình

This
is
my
personal
book
.

Đây là quyển sách cá nhân của tôi.

Có 3 lời bình

This
is
an
English
book
.

Đây là một quyển sách tiếng anh.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu