Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

third

Bản dịch

ba, thứ ba (số thứ tự)

She
is
my
third
girlfriend
.

Cô ấy là bạn gái thứ ba của tôi.

Có 37 lời bình

He
is
the
third
victim
.

Anh ấy là nạn nhân thứ ba.

Có 13 lời bình

Today
is
the
third
day
.

Hôm nay là ngày thứ ba.

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu