Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

thinks

Bản dịch

He
thinks
she
works
there
.

Anh ấy nghĩ cô ấy làm việc ở đó.

Có 8 lời bình

He
thinks
of
the
boys
.

Anh ấy nghĩ về những cậu bé.

Có 9 lời bình

She
reads
and
thinks
.

Cô ấy đọc và suy nghĩ.

Có 15 lời bình

Tất cả thể động từ của think

ngôihiện tạiquá khứ
Ithinkthought
he/she/itthinksthought
you/we/theythinkthought

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu