Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

think

Bản dịch

nghĩ, suy nghĩ

We
think
of
our
families
.

Chúng tôi nghĩ đến những gia đình của chúng tôi.

Có 13 lời bình

I
think
I
see
a
spider
.

Tôi nghĩ tôi thấy một con nhện.

Có 9 lời bình

I
think
he
is
a
doctor
.

Tôi nghĩ anh ấy là một bác sĩ.

Có 35 lời bình

Tất cả thể động từ của think

ngôihiện tạiquá khứ
Ithinkthought
he/she/itthinksthought
you/we/theythinkthought

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu