Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

themselves

Bản dịch

thân

The
farmers
eat
by
themselves
.

Những người nông dân ăn một mình.

Có 17 lời bình

The
children
read
by
themselves
.

Những đứa trẻ tự mình đọc.

Có 9 lời bình

Many
people
live
by
themselves
.

Nhiều người sống một mình.

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu