Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

test

Bản dịch

bài kiểm tra, bài, thi

The
teacher
says
there
is
a
test
tomorrow
.

Người giáo viên nói có một bài kiểm tra ngày mai.

Có 11 lời bình

How
is
the
test
?

Bài kiểm tra thì như thế nào?

Có 19 lời bình

This
is
a
test
.

Đây là một bài kiểm tra.

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu