Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

ten

Bản dịch

mười, 10

One
,
two
,
three
,
four
,
five
,
six
,
seven
,
eight
,
nine
,
ten

Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười

Có 19 lời bình

I
have
at
least
ten
books
.

Tôi có ít nhất là mười quyển sách.

Có 1 lời bình

I
have
ten
minutes
.

Tôi có mười phút.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu