Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

temperature

Bản dịch

nhiệt độ

The
temperature
of
the
Sun
is
thousands
of
degrees
.

Nhiệt độ của mặt trời là hàng nghìn độ.

Có 2 lời bình

What
is
the
temperature
today
?

Nhiệt độ hôm nay là gì?

Có 4 lời bình

The
temperature

Nhiệt độ

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu