Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

technique

Bản dịch

kĩ thuật, kỹ thuật, kĩ năng

What
is
the
best
technique
?

Kĩ thuật tốt nhất là gì?

Có 10 lời bình

All
the
teachers
have
different
techniques
.

Tất cả các giáo viên có những phương pháp khác nhau.

Có 15 lời bình

What
is
the
best
technique
?

Kĩ thuật tốt nhất là gì?

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu