Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

task

Bản dịch

nhiệm vụ, công việc

My
boss
has
a
new
task
for
me
.

Sếp của tôi có một công việc mới cho tôi.

Có 2 lời bình

The
task

Nhiệm vụ

Có 5 lời bình

My
boss
has
a
new
task
for
me
.

Sếp của tôi có một công việc mới cho tôi.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu