Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

table

Bản dịch

bàn, cái bàn

Do
you
have
a
table
?

Bạn có một cái bàn không?

Có 17 lời bình

I
have
a
table
.

Tôi có một cái bàn.

Có 0 lời bình

A
table

Một cái bàn

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu