Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

system

Bản dịch

hệ thống

Every
country
has
its
own
legal
system
.

Mỗi quốc gia có hệ thống pháp luật của riêng mình.

Có 3 lời bình

We
use
a
different
system
.

Chúng tôi sử dụng một hệ thống khác.

Có 8 lời bình

The
engineer
explains
the
system
.

Kỹ sư giải thích hệ thống.

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu