Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

symbol

Bản dịch

biểu tượng, ký hiệu, vật tượng trưng

The
building
is
an
important
symbol
.

Tòa nhà là một biểu tượng quan trọng .

Có 3 lời bình

The
police
want
to
know
the
meaning
of
the
symbols
.

Cảnh sát muốn biết ý nghĩa của những biểu tượng.

Có 17 lời bình

The
building
is
an
important
symbol
.

Tòa nhà là một biểu tượng quan trọng .

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu