Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

surface

Bản dịch

mặt, bề mặt

We
only
see
the
surface
but
under
there
is
more
.

Chúng tôi chỉ thấy bề mặt nhưng ở bên dưới có nhiều hơn nữa.

Có 2 lời bình

We
only
see
the
surface
but
under
there
is
more
.

Chúng tôi chỉ thấy bề mặt nhưng ở bên dưới có nhiều hơn nữa.

Có 2 lời bình

These
points
are
positions
on
the
surface
of
the
Earth
.

Những điểm này là những vị trí trên bề mặt của trái đất.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu