Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sum

Bản dịch

tổng

The
students
find
the
sum
of
the
numbers
.

Những học sinh tìm ra tổng của những chữ số.

Có 3 lời bình

Ten
is
the
sum
of
six
and
four
.

Mười là tổng của sáu và bốn.

Có 6 lời bình

The
sum
of
two
and
four
is
six
.

Tổng của hai và bốn là sáu.

Có 6 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu