Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

suit

Bản dịch

com lê, trang phục, Âu phục

He
has
his
suit
.

Anh ấy có bộ com lê của anh ấy.

Có 32 lời bình

I
have
my
suit
.

Tôi có bộ Âu phục của tôi.

Có 47 lời bình

A
suit

Một bộ đồ tây

Có 52 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu