Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

success

Bản dịch

thành công, sự thành công

This
explains
his
success
.

Điều này giải thích sự thành công của anh ta.

Có 4 lời bình

The
key
to
success
is
preparation
.

Chìa khóa đến thành công là sự chuẩn bị.

Có 3 lời bình

The
route
to
success

Con đường đến thành công

Có 19 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu