Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

subway

Bản dịch

đường xe điện ngầm

The
subway
goes
towards
the
airport
.

Đường xe điện ngầm đi đến sân bay.

Có 5 lời bình

The
subway

Đường xe điện ngầm

Có 31 lời bình

The
subway
goes
towards
the
airport
.

Đường xe điện ngầm đi đến sân bay.

Có 5 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu