Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

subject

Bản dịch

chủ đề, đề tài, môn

What
is
the
subject
of
the
book
?

Chủ đề của cuốn sách là gì ?

Có 16 lời bình

Do
not
change
the
subject
.

Đừng thay đổi chủ đề.

Có 23 lời bình

What
subjects
do
you
study
at
school
?

Bạn học những môn học gì ở trường ?

Có 10 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu