Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

style

Bản dịch

phong cách, kiểu

Everyone
likes
your
style
.

Mọi người thích phong cách của bạn.

Có 6 lời bình

These
pants
are
in
style
.

Những chiếc quần này là hợp thời.

Có 3 lời bình

I
like
his
style
.

Tôi thích phong cách của anh ấy.

Có 2 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu