Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

station

Bản dịch

ga, ga tàu, trạm

Are
you
at
the
station
?

Bạn đang ở nhà ga phải không ?

Có 11 lời bình

My
sister
works
at
the
station
.

Chị tôi làm việc tại ga tàu.

Có 8 lời bình

I
live
by
the
station
.

Tôi sống cạnh nhà ga.

Có 13 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu