Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

start

Bản dịch

bắt đầu, khởi đầu

The
concert
is
going
to
start
in
twenty
minutes
.

Buổi hòa nhạc sẽ bắt đầu trong hai mươi phút.

Có 2 lời bình

We
are
going
to
start
swimming
.

Chúng tôi sẽ bắt đầu bơi.

Có 1 lời bình

I
am
going
to
start
walking
.

Tôi sẽ bắt đầu đi bộ.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu