Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

stamps

Bản dịch

con tem (số nhiều)

This
postcard
does
not
have
enough
stamps
.

Bưu thiếp này không có đủ những con tem.

Có 1 lời bình

I
need
to
buy
some
stamps
.

Tôi cần mua một vài con tem.

Có 18 lời bình

International
stamps
are
more
expensive
.

Những con tem quốc tế thì đắt hơn.

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu