Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

square

Bản dịch

quảng trường

From
here
I
see
the
whole
square
.

Từ đây tôi nhìn thấy toàn bộ quảng trường.

Có 6 lời bình

We
walk
in
the
square
.

Chúng tôi đi bộ trong quảng trường.

Có 9 lời bình

We
live
by
the
square
.

Chúng tôi sống cạnh quảng trường.

Có 12 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu