Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

spoken

Bản dịch

We
have
never
spoken
about
work
.

Chúng tôi chưa bao giờ nói về công việc.

Có 8 lời bình

Have
you
spoken
to
your
uncle
?

Bạn đã nói chuyện với chú của bạn chưa?

Có 3 lời bình

My
mother
has
spoken
to
the
teacher
.

Mẹ của tôi đã nói chuyện với giáo viên.

Có 16 lời bình

Tất cả thể động từ của speak

ngôihiện tạiquá khứ
Ispeakspoke
he/she/itspeaksspoke
you/we/theyspeakspoke

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu