Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

speech

Bản dịch

bài diễn văn, bài diễn thuyết

We
read
the
full
text
of
his
speech
.

Chúng tôi đọc nguyên văn bài diễn văn của anh ấy.

Có 3 lời bình

Your
speech
was
excellent
.

Bài diễn văn của bạn đã thật xuất sắc.

Có 10 lời bình

We
read
the
full
text
of
his
speech
.

Chúng tôi đọc nguyên văn bài diễn văn của anh ấy.

Có 3 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu