Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

speak

Bản dịch

nói

Yes
,
I
speak
English
.

Vâng, tôi nói tiếng Anh.

Có 44 lời bình

Speak
English
please
.

Làm ơn nói tiếng Anh.

Có 71 lời bình

Speak
English
please
!

Làm ơn nói tiếng Anh!

Có 46 lời bình

Tất cả thể động từ của speak

ngôihiện tạiquá khứ
Ispeakspoke
he/she/itspeaksspoke
you/we/theyspeakspoke

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu