Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sound

Bản dịch

âm thanh, tiếng, tiếng động

The
clock
makes
the
sound
one
time
every
hour
.

Chiếc đồng hồ phát ra âm thanh một lần mỗi tiếng.

Có 2 lời bình

The
sound
of
the
violin
is
very
sweet
.

Âm thanh của đàn vĩ cầm thì rất ngọt ngào.

Có 2 lời bình

When
did
you
hear
the
sound
?

Bạn đã nghe thấy tiếng động khi nào?

Có 4 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu