Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

something

Bản dịch

cái gì đó, điều gì đó, thứ gì đó

Please
,
drink
something
.

Làm ơn , hãy uống cái gì đó .

Có 12 lời bình

He
sees
something
.

Anh ấy thấy cái gì đó.

Có 7 lời bình

That
is
something
else
.

Đó là cái gì đó khác.

Có 8 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu