Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

someone

Bản dịch

ai đó, một ai đó

I
know
someone
at
the
restaurant
.

Tôi biết người nào đó ở nhà hàng.

Có 2 lời bình

She
is
someone
.

Cô ấy là người nào đó.

Có 11 lời bình

There
is
someone
at
the
door
.

Có người nào đó ở cửa.

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu