Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

some

Bản dịch

một vài, một số, một ít

The
husband
and
the
wife
drink
some
tea
.

Người chồng người vợ uống một ít trà.

Có 3 lời bình

I
have
some
English
books
.

Tôi một vài quyển sách tiếng Anh.

Có 10 lời bình

I
write
some
books
.

Tôi viết một vài quyển sách.

Có 11 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu