Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

soldier

Bản dịch

người lính

The
soldier
does
not
have
a
family
.

Người lính không có một gia đình.

Có 104 lời bình

The
soldiers
speak
to
the
captain
.

Những người lính nói chuyện với đội trưởng.

Có 15 lời bình

The
soldier
does
not
have
a
family
.

Người lính không có một gia đình.

Có 104 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu