Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

society

Bản dịch

xã hội

He
has
an
important
role
in
society
.

Anh ấy có một vai trò quan trọng trong xã hội.

Có 2 lời bình

The
society
needs
responsible
individuals
.

Xã hội cần những cá nhân có trách nhiệm.

Có 2 lời bình

Their
society
is
very
different
.

Xã hội của họ thì rất khác.

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu