Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

smile

Bản dịch

cười (v), mỉm cười (v), nụ cười (n)

Your
smile
makes
me
happy
.

Nụ cười của bạn làm cho tôi vui .

Có 6 lời bình

She
has
a
beautiful
smile
.

Cô ta có một nụ cười đẹp .

Có 5 lời bình

Please
smile
,
professor
!

Xin hãy mỉm cười, giáo sư!

Có 1 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu