Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

situation

Bản dịch

tình hình, tình huống, tình cảnh

How
do
you
feel
about
this
situation
?

Bạn cảm thấy như thế nào về tình hình này ?

Có 16 lời bình

The
situation
is
worse
than
I
thought
.

Tình cảnh thì tệ hơn tôi đã nghĩ.

Có 21 lời bình

How
do
you
feel
about
this
situation
?

Bạn cảm thấy như thế nào về tình hình này ?

Có 16 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu