Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

site

Bản dịch

vị trí, trang web, nơi

The
site
is
beautiful
.

Vị trí thì đẹp.

Có 14 lời bình

The
site
is
open
.

Vị trí thì mở.

Có 12 lời bình

The
site

Nơi

Có 27 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu