Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

signature

Bản dịch

chữ ký

He
gave
his
word
,
but
not
his
signature
.

Ông ta đã đưa lời nói chứ không phải chữ ký của mình .

Có 10 lời bình

We
need
your
signature
in
that
document
.

Chúng tôi cần chữ ký của bạn trên văn bản đó .

Có 2 lời bình

I
need
your
dad
's
signature
.

Tôi cần chữ ký của cha bạn .

Có 26 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu