Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sign

Bản dịch

ký, ký tên

We
sign
her
shirt
.

Chúng tôi cái áo của cô ấy.

Có 22 lời bình

You
sign
your
name
.

Bạn ký tên của bạn.

Có 18 lời bình

They
sign
the
book
.

Họ cuốn sách.

Có 20 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu