Duolingo
Ngôn ngữ hiển thị: Tiếng Việt
Bắt đầu

sight

Bản dịch

thị lực, tầm nhìn, khả năng nhìn

Do
you
believe
in
love
at
first
sight
?

Bạn tin vào tình yêu sét đánh không?

Có 2 lời bình

It
was
love
at
first
sight
.

Nó đã là tình yêu sét đánh.

Có 3 lời bình

I
have
weak
sight
.

Tôi có thị lực yếu.

Có 7 lời bình

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Tây Ban Nha chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu